THAILAND HR TECH 2023 Pre-Conference Topic”Optimizing Employee Experience with AI: Transforming HR Operations from Hire to Retire”

Topic “Optimizing Employee Experience with AI: Transforming HR Operations from Hire to Retire”

Date : 9 มิถุนายน 2566
Time : 17.00-18.00 น.
Chanel : Zoom Webinar

ปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการ HRM และ HRD มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จาก AI องค์กรสามารถปรับปรุงความเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพของกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล หัวข้อการสัมมนานี้จะสำรวจว่า AI เปลี่ยนแปลง Hire to Retire processอย่างไร และองค์กร สามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานไปพร้อมกับรักษาสมดุลของความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร

Speaker :
คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน
กรรมการผู้จัดการบริษัท Darwinbox ประจำประเทศไทย

Moderator:
คุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์
ผู้ประกาศข่าว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

Scroll to Top