ชวนมาดูความน่าสนใจของงาน Thailand HR Tech Conference 2023 DAY1

วันที่ 1 ของงาน Thailand HR Tech Conference 2023 ผู้เข้าร่วมงานกว่า 8,000 คน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสัมมนา เจาะลึกถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของ HR Tech ในยุคดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ผู้บริหาร และผู้คนในแวดวง HR และ หลากหลายสาขาอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสัมมนา เพื่อแบ่งปันมุมมองต่ออนาคตของการทำงานยุคใหม่ ความเปลี่ยนแปลงของงาน HR และบทบาทของเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร

หนึ่งในหัวข้อสำคัญของวันนี้คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และ ผลกระทบต่อธุรกิจ โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต

Senior Executive Vice President/Chief Operation Officer จาก DEPA ได้นำเสนอวิธีการที่องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ของ Digital Transformation ข้อมูล และนวัตกรรมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล และได้เรียนรู้กลยุทธ์เชิงปฏิบัติสำหรับการรวมเทคโนโลยีเข้ากับแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์

อีกหนึ่งหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ วิทยากรได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้นำที่คล่องตัวและมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อทำให้การชับเคลื่อนองค์กรสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไปของการดำเนินธุรกิจ

ภายในงานยังมีการสัมมนาที่กล่าวถึงการออกแบบกระบวนการทำงานของ HR สำหรับโลกแห่งการทำงานยุคใหม่ ผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งปันแนวทางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการ HR แบบดั้งเดิม ไปสู่แนวทางใหม่ที่สอดรับกับโลกการทำงาน โลกธุรกิจ และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพนักงาน โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ เครื่องมือ เทคโนโลยี และกลยุทธ์ล่าสุดในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ HR ที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ HR ไปสู่การเป็น Smart HR

เนื้อหาเกี่ยวกับ Learning and Development พูดคุยถึง นวัตกรรมการเรียนรู้และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียน นำผู้เข้าร่วมสัมมนาไปสำรวจวิธีการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริงและประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญยังได้กล่าวถึงการใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมและเทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพื่อทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

วันแรกของ Thailand HR Tech Conference 2023 จบลง ด้วยการอภิปรายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปรับ Business Model ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ที่มี AI เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญของการเปลี่ยนแปลง วิทยากร ผู้ร่วมออกบูธ นิทรรศการ ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้เพื่อยกระดับการทำงาน รวมถึง การเปิดมิติใหม่ของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกิจกรรมในโซน Well-Being

โดยรวมแล้ว วันที่ 1 ของงาน Thailand HR Tech Conference 2023 เป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันความรู้ การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแนวคิดใหม่ กลยุทธ์ และเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเท่าทัน เพื่อการปรับตัวที่สอดรับกับการเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัล

PMAT และ ผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้สร้างเครือข่าย และได้รับแรงบันดาลใจเพื่อนำไปพัฒนาตัวเองและองค์กร งานของเรายังคงมีอย่างต่อเนื่องอีก 1 วัน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ขอเชิญคุณร่วมเป็นแขกคนสำคัญของเรา เพื่อร่วมเรียนรู้ และ แบ่งปันประสบการณ์ อย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top