g-sss
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth)
Organization: สสส.
Booth No.: G07
Description:
"“องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) ชู แนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) สู่การสร้างสมดุลชีวิตให้คนทำงาน เป็นแนวทางสร้างความเชื่อมโยง กาย-จิต-สังคม-จิตปัญญา เพื่อให้คนทำงานมีความพร้อมต่อการทำงานตามเป้าขององค์กร สู่การมีผลิตภาพ (productivity) และประสิทธิผล (effectiveness) …..พบกับนิทรรศการ สสส. สานพลัง สื่อสารสุข พร้อมส่งต่อนวัตกรรม เครื่องมือ และชุดความรู้สุขภาพให้กับองค์กรเพื่อนำไปดูแลคุณภาพชีวิตพนักงาน อาทิ ✅ ร่วมกิจกรรมไพ่ฤดูฝน กับ Peaceful Death: Workshop เสริมความแข็งแรงสุขภาพใจสำหรับคนทำงาน พิเศษเปิดวันละ 3 รอบ ✅ พบไอเดีย ""Healthy Meeting"" สร้างพื้นที่เอื้อต่อสุขภาพกายดีสำหรับคนทำงาน ✅ รู้จักกับแอปพลิเคชัน ""SAAN SOOK""ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพนักงาน (Holistic Well-being)"
Website: https://www.thaihealth.or.th
Scroll to Top