E15-STEPS Academy
STEPS Academy
Organization: STEPS Academy
Booth No.: E15
Description:
Total lifelong e-learning solution for your future growth STEPS Academy ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2014 บริษัทฯ ทำธุรกิจให้ความรู้อบรมทางด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing รวมถึงรับจัด In-house training และเปิดรับ Consult ให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ การทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล ที่ให้ความรู้ผ่านประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย สามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับเจ้าของกิจการ นักการตลาด นักเรียนนักศึกษา และ ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ อย่างครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ
Website:
Scroll to Top