d-SkillLane
SkillLance Education
Organization: SkillLance Education
Booth No.: D02
Description:
Digital Learning Solution สำหรับองค์กรและคนทำงาน ที่มีหลักสูตรออนไลน์มากที่สุดในประเทศกว่า 1,000 หลักสูตร สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำ 300 ท่าน มาพร้อมระบบจัดการประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ HR สามารถพัฒนาองค์กรได้ง่ายๆ และเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานองค์กรในทุกสายงานและระดับให้มากยิ่งขึ้น
Website: https://www.skilllane.com
Scroll to Top