F25_SCGHR
SCG HR SOLUTIONS CO.,LTD
Organization: SCG HR SOLUTIONS CO.,LTD
Booth No.: F25
Description:
บริษัท เอสซีจี เอชอาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อรับบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล เรามีทีมงานคุณภาพ ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทำงานจริง พร้อมการให้โซลูชั่นส์ที่ตอบโจทย์ความต้องการพิเศษที่แตกต่างกันของลูกค้าในธุรกิจต่างๆ และถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการงานบุคคล เพื่อให้ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
Website: https://www.scghrsolutions.com
Scroll to Top