B09-sakid
SAKID
Organization: Eatwellconcept
Booth No.: B09
Description:
สะกิดคือนวัตกรรมดูแลสุขภาพพนักงาน แบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สังคม เพื่อตอบโจทย์การดูแลพนักงาน และ การวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายบุคคล รวมถึงผู้บริหารองค์กร SAKID Application สะกิด ระบบช่วยจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพนักงานรายบุคคล และให้คำแนะนำภารกิจสุขภาพแก่พนักงานของท่าน ให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
Website:
Scroll to Top