E06-Peopleplus
PeoplePlus HCM
Organization: บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด
Booth No.: E06
Description:
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HCM) ที่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความซับซ้อน หรือมีจำนวนพนักงานมาก เช่น ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ระบบ Peopleplus สามารถช่วยให้การบริหารงานทุกด้านของฝ่ายบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาทิการจัดการข้อมูลประวัติพนักงานที่มีประสิทธิภาพ,การควบคุมเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงานและการคำนวณ การทำงานล่วงเวลา หรือ การลา ,การบริหารการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างถูกต้อง,การวางแผนกำลังคน,การรับสมัครงานและว่าจ้าง,การพัฒนาและประเมินผลการทำงานของบุคคลากร
Website:
Scroll to Top