E18_Network Training Center
Network Training Center (NTC)
Organization: Network Training Center Co., Ltd.
Booth No.: E18
Description:
Network Training Center หรือ NTC เป็นศูนย์อบรมชั้นนำในประเทศไทย ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสากลต่างๆ มากกว่า 500 หลักสูตรเป็นเวลากว่า 20 ปี ทั้งทางด้าน Computer Networking, IT Management, Professional Skills, Human Resources, Manufacturing, Programming และ Software Development รวมถึงเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการเพื่อให้บริการได้อย่างครบวงจร โดยเนื้อหาแต่ละหลักสูตรจะมีการอัพเดทอยู่เสมอให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนสามารถจัดทำหลักสูตรแบบ Customized Training เพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถจัดอบรมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certified) เฉพาะทาง ปัจจุบันได้มีการเพิ่มช่องทางให้บริการอบรมผ่าน Platform E-learning ในนามของ “Spaceship E-learning” เพื่อให้สามารถ Up Skills ผ่านการเรียนออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น “NTC เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร เราจึงมุ่งเน้นการให้บริการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากล เพื่อตอบสนองทุกการเรียนรู้”
Website: www.trainingcenter.co.th
Scroll to Top