E01-MindDoJo
MindDoJo
Organization: MindDoJo
Booth No.: E01
Description:
MindDoJo | ความรู้ระดับโลก ที่เข้าใจง่ายเน้นผลลัพธ์และใช้งานได้จริง การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เตรียมผู้นำให้พร้อมก้าวข้ามความท้าทายในทุกสถานการณ์ พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่าง กรอบความคิดด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และวิสัยทัศน์ เพื่อให้ผู้นำมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำพาองค์กรก้าวข้ามความท้าทาย ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมนวัตกรรม สร้างพื้นที่ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Website: https://www.minddojo.co.th
Scroll to Top