A06 MIC
MIC Lab
Organization: Medical Innovation Center Co., Ltd.
Booth No.: A06
Description:
เอ็มไอซี แลบ (MIC Lab) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 15189 และ ISO 15190 ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพต่างๆ ทั้งภายในประเทศ (Inter-Laboratory Comparison) และต่างประเทศ (QCMD) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพมาตรฐาน เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ สิทธิพิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงาน Thailand HR Tech 2023 เท่านั้น - แพ็คเกจตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ สำหรับบุคคลและองค์กร - ร่วมลุ้นรางวัล Voucher Exclusive Health Check up และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย - ปากกาพรีเมียมและสมุดโน๊ต จาก MIC Lab
Website:
Scroll to Top