B17-Vulcan Coalition
Maywe
Organization: Vulcan Coalition
Booth No.: B17
Description:
Maywe "Maywe help you and be your friend" โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงานสำหรับองค์กรยุคใหม่ ที่ช่วยให้พนักงานรู้สุขภาพใจตัวเองในรูปแบบการเลือกและตอบคำถามพร้อมด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์คลื่นเสียงเพื่อจับอารมณ์ความรู้สึก และสามารถสรุปผลแบบไม่ระบุตัวตนให้แก่องค์กรได้ เมื่อองค์กรรับรู้ปัญหาก็สามารถที่จะช่วยเหลือก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม เพราะสุขภาพใจที่ดีจะทำให้องค์กรน่าอยู่ขึ้น
Website:
Scroll to Top