E16-GALLUP
Gallup
Organization: Gallup Company Limited
Booth No.: E16
Description:
Gallup เป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติอเมริกันก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1935 มุ่งเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางธุรกิจในด้าน "การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร" ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ และนอกเหนือการให้คำปรึกษากับองค์กรธุริกจตางๆ แกลลัพยังมีธุรกิจที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นแบบประเมินจุดแข็ง ซึ่งเรียกว่า "CliftonStrengths Assessment" ่่หรือรู้จักกันในชื่อ "StrengthFinders เป็นแบบประเมินที่องค์กรและบุคคลทั่วไปสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองได้
Website:
Scroll to Top