g-DDI
DDI Thailand
Organization: DDI-Asia/Pacific International, Ltd. (DDI)
Booth No.: G02
Description:
DDI ประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์ผู้นำ การบริหารผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร และ กลยุทธ์การสืบทอดตำแหน่ง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรทั้งในประเทศและนานาชาติ ในการ ระบุ ประเมิน และพัฒนาผู้นำ ด้วยศูนย์ประเมินและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Acceleration Center) ที่เพียบพร้อม พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ ในทุก ๆ ความท้าทายทางธุรกิจ
Website: https://www.ddiworld.com/asean/thailand
Scroll to Top