E08-Cegos
Cegos
Organization: Cegos Thailand
Booth No.: E08
Description:
เซโกสเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน L&D กว่า 20 ปี ให้บริการในมากกว่า 50 ประเทศ มีผู้ใช้ 2,500,000 คนต่อปี ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ที่จำเป็นในการทำงาน และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กร ด้วยอัตราความพึงพอใจ 95% หลักสูตรของเซโกสได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน Soft Skills โดยตรง นำเสนอเนื้อหาผ่านสถานการณ์ในชิวิตการทำงานจริง แตกต่างด้วยรูปแบบกิจกรรมการฝึกที่หลากหลาย เน้นการโต้ตอบที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครอบคลุมทักษะสำคัญที่องค์กรต้องการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ทำให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะในงานได้ตามที่ต้องการ และพัฒนาสู่การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต
Website:
Scroll to Top