ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Medical Quality จากแอปพลิเคชั่นหมอดี

All Sessions by ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

11:50 - 12:20

Telemedicine and Medical Quality

Scroll to Top