รศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

All Sessions by รศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

11:30 - 12:15
Stage A

Learning Innovation ทักษะการสอนแห่งอนาคต

Scroll to Top