รศ.ดร.พิภพ อุดร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

All Sessions by รศ.ดร.พิภพ อุดร

11:30 - 12:15
Stage A

Learning Innovation ทักษะการสอนแห่งอนาคต

Scroll to Top