พรทิพย์ กองชุน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโต (Chief Growth Officer) ผู้ร่วมก่อตั้ง บลจ. จิตตะ เวลธ์ (อดีตผู้บริหารระดับสูง Google)

All Sessions by พรทิพย์ กองชุน

15:30 - 16:00
| Stage B

AI and Employee Wellbeing: Revolutionizing Workplace Happiness and Efficiency - Jitta Case Study

Scroll to Top