บุปผาวดี โอวรารินท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

All Sessions by บุปผาวดี โอวรารินท์

11:30 - 12:00
Stage C

Building a Culture of Well-being: Strategies for Organizations

Scroll to Top