ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital Transformation แอปพลิเคชั่นหมอดี

All Sessions by ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

13:35 - 14:05
Stage C

Digital Healthcare in Thailand & Trend in Healthcare Industry (Digital Transformation & Medical Quality)

Scroll to Top