ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์

Consulting Partner PwC Thailand, Executive Committee PMAT

All Sessions by ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์

08:30 - 09:00
| Stage A

Is your workforce ready for AI?

Scroll to Top