ดร.ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์

R&D Innovation Lab Lead, SCBX

All Sessions by ดร.ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์

10:00 - 10:30
| Tech Talk

AI-Driven Innovation: The SCBX Approach

Scroll to Top