ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา

ผู้อำนวยการพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

All Sessions by ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา

11:15 - 11:45
Stage C

นวัตกรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

Scroll to Top