จริยา บุญพิทักษ์สถิตย์

SVP Recruitment Services, PRTR Group PCL.

All Sessions by จริยา บุญพิทักษ์สถิตย์

11:00 - 11:30
| Tech Talk

Decoding the Next-Gen HR Ecosystem: Where Strategy Meets Technology

Scroll to Top