ธนศักดิ์ รัตนหิรัญภรณ์

Managing Director Data, Data cafe’ Thailand

ดร.เอก ชุณหชัชราชัย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

จิรพล ตังทัตสวัสดิ์

PwC | Partner, PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd.

ศานนท์ หวังสร้างบุญ

รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

บุปผาวดี โอวรารินท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Medical Quality จากแอปพลิเคชั่นหมอดี

Rachna Sampayo

Group Vice President, Human Resources, APAC, Oracle

Jarumanee Nakasiri

Chief Strategy & Governance Officer, Mula-X Holding (Thailand) Co., Ltd.

Chitlada Promlumpuk

Head of Business Development, Salary Hero Co.,Ltd.

Scroll to Top